Semalt: Ulanyjy gatnaşygy gurallary


Mazmuny

1. Giriş
2. Ulanyjy gatnaşygy gurallaryny ulanmagyň artykmaçlyklary
3. Bu günler ulanylýan käbir ýokary derejeli müşderi/ulanyjy gatnaşygy gurallary
4. Netije

1. Tanyşdyryş

Müşderileriňiziň we müşderileriňiziň ünsüni çekmek üçin köp sanly kompaniýa we kärhana bilen, müşderileriňizi we müşderileriňizi özüne çekmegiň ýoly gerek. Ulanyjy gatnaşygy gurallarynyň esasy maksady, bar bolan we potensial müşderileriňizi/müşderileriňizi özüne çekmek. Ulanyjy gatnaşygy gurallary bilen, siziň we müşderileriňiziň arasyndaky aragatnaşyk prosesi we nagşy üznüksiz we mähirli bolardy.

Ulanyjy gatnaşygy gurallary näme?

Ulanyjy gatnaşygy gurallary, siziň we diňleýjileriňiziň/müşderileriňiziň arasynda mähirli täsirleşmek üçin döredilen programma üpjünçiligi gurallarydyr. Bu gurallar siziň we müşderileriňiziň arasyndaky aragatnaşygy şahsylaşdyrmak we kontekstleşdirmek üçin döredildi.

Ulanyjy gatnaşygy gurallaryny ulanmagyň artykmaçlyklary

1. Satyn almak-satmak siklini gysgaltmak

Köplenç, potensial we hatda bar bolan müşderiler hem satyn almazdan ozal önümler we hyzmatlar barada şahsylaşdyrylan maglumatlara mätäç. Olara hödürleýän önümleriňiziň we hyzmatlaryňyzyň özüne laýyk boljakdygyna ynandyrmaly. Şeýle hem, önümleriň özlerine laýykdygyny ýa-da ýokdugyny kesgitlemek isleýärler. Diňe gowy ynanylandan soň satyn alarlar. Ulanyjy gatnaşygy gurallaryny ulanmak bilen, satuw siklini çaltlaşdyrmak üçin ähli zerur maglumatlary hödürläp bilersiňiz.

2. Müşderiniň wepalylygyny ýokarlandyrmak

Müşderiler we müşderiler adatça emosional oýun oýnaýarlar; Müşderileriňiziň wepalylygyny nädip gazanmaly, olar bilen mähirli emosional gatnaşyk gurmakdyr. Ulanyjy gatnaşygy gurallaryny ulanmak arkaly olar bilen berk baglanyşyk gurup, wepalylygyny gazanyp bilersiňiz. Elbetde, müşderileriň wepalylygy bar ýerinde girdejiniň hemişelik bolýandygyny bilýärsiňiz, sebäbi müşderiler bäsdeşleriňiziň garşysyna däl-de, markaňyza gaýdyp gelerler. Mundan başga-da, potensial müşderileri öz töwereginden size ýüz tutarlar.

3. Girdejini ýokarlandyrmak

Businesseshli kärhanalaryň esasy girdejisi bar. Bu, telekeçileriň girdejini ýokarlandyrmagyň ýollaryny işjeň gözleýändigini aňladýar. Dogrusy, wepaly müşderileri gurmak, girdejileri artdyrmak bilen bir hatarda yzygiderli girdejini saklamagyň usulydyr. Ulanyjy gatnaşygy gurallaryny ulanmak, pul getirmegi dowam etdirýän wepaly müşderileri saklamaga kömek edýär.

Mundan başga-da, ulanyjylary çekmek gurallary potensial müşderileri önümleri satyn almaga we hatda has köp zat üçin gaýdyp gelmäge mejbur edýär. Mundan başga-da, müşderiler bir işden alan hyzmatyndan lezzet alýan bolsalar, beýleki potensial müşderilere ýüz tutardylar. Bu has köp pul getirmäge kömek edýär.

4. Marka şahsyýetini döretmek

Iň ýokary derejeli ulanyjy gatnaşygy gurallaryny öz markaňyza goşup bilersiňiz, bu siziň markaňyzyň aýratynlygyna öwrüler. Müşderileriňiz, markaňyzy ýokary derejeli müşderi hyzmaty we hyzmat bermek bilen baglanyşdyrmak üçin gelerler. Bu ajaýyp şekil, markaňyzy täze we bar bolan müşderiler üçin gowy görer.

5. Çykdajylary tygşytlamaga kömek edýär

Ulanyjy gatnaşygy programma üpjünçiligini ulanmak, müşderi gatnaşyklary hyzmatlaryny dolandyrmak üçin birnäçe işgär işe almak üçin sarp edilen çykdajylary azaltmaga kömek edýär. Mundan başga-da, ulanyjylary çekmek gurallary adam ellerine garanyňda has täsirli we öndürijidir. Netijeli adam ellerini ulanyjy gatnaşygy programma üpjünçiligi bilen birleşdirmek, müşderileriň hemme zatdan gowy peýdalanmagyny üpjün edýär. Müşderileriňize özlerini gymmatly duýmak we wepaly bolmak üçin aňsat usul.

2020-nji ýylda iň ýokary müşderi/ulanyjy gatnaşygy gurallary

Aboveokardakylardan, ulanyjylary çekmek gurallarynyň häzirki işimizde möhüm rol oýnaýandygy äşgärdir. Ine, işiňizi indiki derejelere çykarjak iň oňat müşderi we ulanyjy gatnaşygy gurallary. Her biri başgaça işleýär, ýöne olaryň bir maksady bar, ýagny siziň we müşderileriňiziň arasynda hil we peýdaly gatnaşyk gurmaga kömek etmek.

1. Sosial media platformalary

Sosial media jemgyýetiň aýrylmaz bölegine öwrüldi. Sosial mediýada milliardlarça ulanyjy bilen, potensial we bar bolan müşderileriňiz bilen işleşmek üçin sosial media ulanmagyňyz dogry. Mahabat we müşderi bilen habarlaşmak üçin kök merkez bolmakdan başga-da, ulanyjylaryň gatnaşmagy üçin sosial mediany ulanmak siziň markaňyzy ep-esli ýokarlandyrar.

Bu siziň we müşderileriňiziň arasynda iki taraplaýyn aragatnaşyk üçin mümkinçilik döreder. Mysal üçin, markalar öz müşderileri bilen aragatnaşyk saklamak üçin “Facebook”, “Instagram”, “Twitter”, “LinkedIn” we “co” -lary ulanýarlar. Kärhanalar bar bolan we potensial müşderileriň görmegi üçin önümleri we hyzmatlary baradaky täzelikleri sosial media sahypalarynda ýerleşdirip bilerler. Elbetde, müşderiler we müşderiler mazmuna bolan reaksiýalaryny teswir bermek, teswir ýazmak, täzeden ýazmak isleýärler.

Bir tarapdan, sosial ulanmak sosial media ýazgylary we täzelenmeler arkaly kärhanalary müşderileriň aňynda saklamaga kömek edýär. Sosial mediýanyň özi indi satuw merkezine öwrülendigini hem bellemelidiris. Satyn almak we satmak indi “Facebook” we “Instagram” ýaly zatlar arkaly bolýar; islän önümleriňizi şol ýerde sargyt edip bilersiňiz. Hatda LinkedIn, professional dünýägaraýyşlary sebäpli B2B kärhanalary we kompaniýalary tarapyndan makullanýar.


Sosial mediýa arkaly müşderiler şikaýatlaryny we nägileliklerini kärhanalara iberip bilerler we olary çalt çözüp bilerler. Edil şonuň ýaly-da, sosial media sahypalarynda, esasanam “Facebook” -da başdan geçiren iň ýokary hyzmatyna esaslanyp, howandarlyk edilýän kärhanalara oňyn synlar iberip bilerler. Bu, potensial müşderileri we müşderileri görkezilen markalara howandarlyk eder.

2. Habarlaşma platformalary

Müşderi-işewür aragatnaşyk we özara gatnaşyk bu agyr döwürlerde ýokarda durmagy meýilleşdirýän kärhanalar üçin möhümdir, bu habarlaşma platformalarynyň ulanylmagyny gepleşiklere öwürýär. Müşderi çekmek üçin habarlaşma platformalarynyň we programmalarynyň ulanylmagy täsirli bolýar, sebäbi bu kompaniýalar bilen müşderileriň arasynda has berk gatnaşyk gurýar. Göni baglanyşykdygy, işewür-müşderi gatnaşyklaryny berkitmekde-de örän täsirli.

E-poçta, sözüň doly manysynda, müşderiler bilen kärhanalaryň, esasanam hyzmat hödürleýän kärhanalaryň arasynda iň köp ýaýran aragatnaşyk serişdesidir. Emma e-poçta, WhatsApp, Facebook Messenger we hatda adaty SMS-lerden başga-da, bu işiň diňleýjiler bilen aragatnaşyk saklaýan usullarydyr.

Bu platformalar müşderi hyzmatyna/goldawyna kömek etdi we Covid-19 pandemiýasy döwründe işewürleriň köpüsiniň ýaşamagyny üpjün etdi. Şeýle hem bu platformalar arkaly önümleriňizi görkezip bilersiňiz, müşderiler bolsa yzygiderli sargyt edip bilerler. Mundan başga-da, teklip edilýän markanyň müşderi hyzmaty wekili bilen ilki bilen aragatnaşyk saklap bilseler, müşderileriň önüm satyn almak ähtimallygynyň ýokarydygyny bilmelidiris.

3. Sahypada göni söhbetdeşlik/söhbetdeşlik

Onlaýn söwda döwrüniň başlanmagy bilen, kärhanalar, esasanam söwda dükanlary, müşderiler bilen aragatnaşyk saklamak üçin web sahypalarynda göni söhbetdeşlik ýa-da söhbet açmak möhüm boldy. Müşderilere fiziki satuw wekilleri bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýän fiziki söwdadan tapawutlylykda, onlaýn söwdada beýle zat ýok.

Muňa ýakynlaşýan zat, alyjylar bilen fiziki wekiliň ýerine aragatnaşyk saklamak we aragatnaşyk saklamak üçin göni söhbetdeşliklerden ýa-da söhbetdeşliklerden peýdalanmakdyr. Sahypaňyza göni söhbetdeşlikleri ýa-da söhbetdeşlikleri goşmak bilen, onlaýn dükanlar elektron dükanyňyza göz aýlanda özlerini ýalňyz duýmazlar. Şonuň üçin häzirki döwürde her bir işde gaty interaktiw we özüne çekiji web sahypalary bolmaly. Bagtymyza, Semalt ýaly kompaniýalar size gaty gyzykly we iş zerurlyklaryňyza laýyk gelýän web sahypalaryny dizaýn etmäge kömek edýär.

Işiňiz onlaýn söwda bilen baglanyşykly bolmasa-da, göni söhbetdeşlik ýa-da söhbetdeşlik düwmesi potensial müşderilere işiňiz bilen öndürijilikli aragatnaşyk gurmaga mümkinçilik berer. Müşderiler üçin hem wagt tygşytlaýar, sebäbi müşderi merkezine ýa-da hyzmat gullugyna girmezden ozal ýaşlara garaşmaly däl. Göni söhbetdeşlikleriň we söhbetdeşlikleriň hödürleýän şol derrew müşderilere ýakymlylygy bolar. Mundan başga-da, özara gatnaşyklaryň ýoklugy sebäpli müşderileri ýitirmek howpuny azaldar.

4. Müşderi anketalary

Müşderi gözlegleri, müşderileriňiziň markaňyza, önümleriňize we olara bolan garaýşyňyz barada näme pikir edýändigi barada düşünje berýär. Işiňiz bilen baglanyşykly dürli meseleler baradaky pikirlerini bilmek bilen, markaňyzy, önümleriňizi we müşderi hyzmatyny gowulaşdyryp bilersiňiz. Müşderileriňiziň sizden näderejede kanagatlanýandyklaryny we olara has gowy hyzmat edip biljekdigiňizi bilmek möhümdir.

Sebäbi bagtly müşderiler bagtly işe terjime edýärler. Önümleriňizden we hyzmatlaryňyzdan razy bolansoň, wepaly bolup galarlar we hatda sizi has köp müşderä ýüz tutarlar. Mundan başga-da, müşderiniň gözlegleri, müşderileriňize has köp peýdaly boljak işleriňizi ösdürmäge kömek eder.

Aslynda, hatda öz işiňize rebrend edip, ony global kärhana hökmünde giňeldip bilersiňiz. Anketadan alnan maglumatlar, muny etmek üçin size zerur düşünje berip biler. Şonuň ýaly-da, müşderilere anketalary doldurmaga rugsat bermek, olaryň pikirlerine we pikirlerine baha berýändigiňizi görkezýär. Olary size has köp minnetdar eder. Munuň manysyny bilýärsiňmi? Siz olaryň wepalylygyny gazanarsyňyz!

5. Web sahypasynyň maglumat bazasy

Web sahypasynyň maglumat bazasy, gatnaşygy höweslendirmek üçin web sahypaňyz üçin ulanyp boljak başga bir guraldyr. Sahypaňyza soraglara (ýygy-ýygydan berilýän soraglara), web sahypasynyň nawigasiýa gollanmalaryna, önümlere we hyzmatlara degişli suratlara we wideolara jogap berýän maglumat bazasyny goşsaňyz, müşderiler üçin öz-özüňe hyzmat etmek mümkin bolar.

Gerekli maglumatlary guramaçylykly we aňsat formatda bermek bilen, müşderiler müşderi hyzmatynyň wekillerine garaşmazdan hökmany suratda web sahypaňyzdan zerur zatlary almagy aňsatlaşdyrarlar. Mundan başga-da, önümleriňiz we hyzmatlaryňyz barada has köp zat öwrenerler, satyn aljakdygyna ynanar ýaly. Bu siziň üçin ýeňiş gazanýan ýagdaý, sebäbi siz olary gyzyklandyryp, önüm satyn almaga höweslendirip, hatda yzyna gaýdyp gelmegini dowam etdirýärsiňiz. Sapar www.semalt.com web sahypaňyzy ösdürmek üçin ulanyp boljak dürli önümleri görmek.

4. Netije

Haýsy iş bilen meşgullansaňyz, ulanyjynyň/müşderiniň gatnaşygy gurallarynyň möhüm ähmiýete eýedigine şek ýok. Müşderileriňiz bilen gowy aragatnaşyk saklamaga we olaryň ynamyny/wepalylygyny ýokarlandyrmaga kömek eder. Şeýle hem girdejiňizi artdyrýar we müşderiniň öz-özüne hyzmat etmegini aňsat we täsirli edýär. Aboveokardaky hyzmatlaryň köpüsiniň gaty elýeterlidigini hem bilmelidiris. Görýäňizmi? Loseitirjek zadyňyz ýok, ýöne öz işiňiz bilen tanyşdyryp gazanjak köp zadyňyz bar.

mass gmail